hướng dẫn cách làm việc với DB trong C#

② cách sử dụng SqlCommand trong c#

để chạy câu lệnh sql trong c# chúng ta dùng lớp SqlCommand

(các bạn nhớ cần thêm lớp “using System.Data;”

và “using System.Data.SqlClient;” lên đầu file code mới chạy được nhé)

◆ cách khởi tạo một đối tượng mới như sau:

var cmd = new SqlCommand(string commandText, SqlConnection conn);

trong đó

+ cmd : là tên biến, các bạn có thể tùy ý đặt tên

commandText : là câu lệnh sql mà các bạn muốn thực thi (ví dụ: select, insert, update, delete)

conn : là đối tượng SqlConnection mà dùng để kết nối với DB các bạn phải tạo trước đó và open nó (bạn nào chưa rõ thì coi lại cách kết nối với DB trong C#)

Ví dụ:

SqlConnection conn = new SqlConnection(@”Data Source=SV-TEST\TEST;Initial Catalog=DB name;Persist Security Info=True;User ID=user name;Password=pw”);

conn.open(); // mở kết nối tới DB

var cmd = new SqlCommand(“INSERT INTO m_user (id, name) VALUE (1, ‘Suzuki’)”, conn); // chuẩn bị câu lệnh sql

tới đây rồi thì làm gì tiếp nữa nhỉ?

ở trên đó mới chỉ là bước CHUẨN BỊ thôi. vậy làm sao để chạy câu lệnh thì mình sẽ nói tiếp ở phần các cách thực thi câu lệnh sql trong c# nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *